The future of sustainable
textile recycling
The focus on the secondary processing of textile waste, used clothing and industrial textiles. Recycling, collection, separation, finalisation, and distribution of products from recycled textile materials. GROUP ENVIROTEX The future of sustainable
textile recycling
GROUP ENVIROTEX
Collection and processing
of textile waste
We evaluate diverse textile waste with the outcome of creating a raw material, which can be used in various industrial sectors. GROUP ENVIROTEX Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus id quam et sagittis. Nam ipsum eros, tincidunt ullamcorper augue laoreet, tincidunt mattis nunc. Donec tristique turpis id mi aliquam auctor Zber a spracovanie
textilného odpadu
GROUP ENVIROTEX
Production of products
from recycled textile waste
We organise measures for the lowering of noise levels and vibration in urbanised areas - acoustic walls and barriers. Our focus also lies in water retentive solutions, green roofs, water retentive car park solutions, cycleways, and retention surfaces. GROUP ENVIROTEX Production of products
from recycled textile waste
GROUP ENVIROTEX
envirotex

We work
towards a more sustainable approach for our planet Earth

We run our business in the global circular economy market, that preserves recourses thanks to the development and production of insulation materials from recycled textile with unrivalled insulation and acoustic properties.

about us

Our philosophy, vision, and goals

Our approach

We are a reliable partner for planning environmentally considerate objects. Our solutions are based on applied research and fulfill strategic directives. We consider our mission to not only be the processing of waste textiles, but also in the raising public awareness of this matter.

GROUP

ENVIROTEX, holding

SK-TEX, recycling of textile

ENVIROINVEST, investment

ENVIROTRADE, trading

Recycling

Ecological, 100% recycled and recyclable products

Sustainability

We operate a business model based on a sustainable economy.

Products

High-quality heat insolating and acoustic products.

Logistics

Easy, simple, and fast handling of products.

ACTIVITIES

What we do

PARTNERS

Co-operation in the name of circular economy

Budúcnosť v trvalo udržateľnej
recyklácii textilu
Druhotné spracovanie textilného odpadu, použitého šatstva a priemyselných textílií. Recyklácia, zber, triedenie, finalizácia a distribúcia výrobkov z recyklovaného textilného materiálu. SKUPINA ENVIROTEX Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus id quam et sagittis. Nam ipsum eros, tincidunt ullamcorper augue laoreet, tincidunt mattis nunc. Donec tristique turpis id mi aliquam auctor Budúcnosť v trvalo udržateľnej
recyklácii textilu
SKUPINA ENVIROTEX
Zber a spracovanie
textilného odpadu
Zhodnocujeme rôznorodý textilný odpad na surovinu použiteľnú vo viacerých priemyselných segmentoch. SKUPINA ENVIROTEX Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus id quam et sagittis. Nam ipsum eros, tincidunt ullamcorper augue laoreet, tincidunt mattis nunc. Donec tristique turpis id mi aliquam auctor Zber a spracovanie
textilného odpadu
SKUPINA ENVIROTEX
Výroba produktov z recyklovaného
textilného odpadu
Robíme opatrenia pre zníženie hluku a vibrácií v urbanizovanom prostredí - protihlukové steny a bariéry. Riešime vodozádržné opatrenia, zelené strechy, vodozádržné parkoviská, cyklotrasy a retenčné plochy. SKUPINA ENVIROTEX Výroba produktov z recyklovaného
textilného odpadu
SKUPINA ENVIROTEX
envirotex

Pracujeme pre
udržateľný svet

Podnikáme na globálnom trhu obehového hospodárstva, ktorý zachováva zdroje vďaka vývoju a výrobe izolačných materiálov z recyklovaného textilu s bezkonkurenčnými izolačnými a akustickými vlastnosťami.

o nás

Filozofia, vízia a ciele

Náš prístup

Sme stabilný partner pre plánovanie environmentálne zodpovedných objektov. Naše riešenia vychádzajú z aplikovaného výskumu a napĺňajú strategické dokumenty. Považujeme za našu úlohu nielen spracovanie textilu, ale aj osvetu spoločnosti v tomto smere.

skupina

ENVIROTEX, holding

SK-TEX, recyklácia textilu

ENVIROINVEST, investície

ENVIROTRADE, obchod

Recyklácia

Ekologické, 100% recyklované a recyklovateľné produkty.

Udržateľnosť

Fungujeme na báze udržateľnej ekonomiky.

Produkty

Vysoko kvalitné tepelnoizolačné a akustické výrobky.

Logistika

Ľahká, jednoduchá a rýchla manipulácia s produktmi.

Aktivity

Čo robíme

partneri

Spolupráca v mene obehovej ekonomiky

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282

We focus on producing products from recycled textile waste.

+421 948 049 282

Újrahasznosított textilhulladékból biztosítunk termékek előállítását.

+421 948 049 282

Wir realisieren die Herstellung von Produkten aus recycelten Textilabfällen.

+421 948 049 282